تولد دوباره تاریخ / آلن بدیو / ترجمه: تز یازدهم

فصل دهم

دریافت فایل مقاله

 

 

متن پیش‌رو عبارت است از فصل دهم و ادامه‌ی ترجمه‌ی فارسی کتاب "تولد دوباره ی تاریخ" نوشته‌ی آلن بدیو.

مضمون اصلی این کتاب بررسی فوران جنبش‌ها و مبارزات سیاسی دو دهه‌ی اول قرن حاضر در کل پهنه‌ی نظام سرمایه داری بوروکراتیک جهانی است. بدیو جنبش‌های اعتراضی علیه نظام سلطه در غرب و انقلاب‌های عربی را در پیوند با هم تحلیل می‌کند و به‌ویژه بر حل بحران عمیق نظام سرمایه داری به قیمت فقر و بیکاری و تخریب زندگی میلیاردها نفر تأکید می‌گذارد. این کتاب که تمامی آن توسط همکاران سایت تز یازدهم ترجمه شده است فصل به فصل در سایت انتشار خواهد یافت. با توجه به این که ترجمه‌ی فارسی کتاب "فرضیه‌ی کمونیسم" بدیو نیز در دست انتشار است، قرائت این دو کتاب در کنار هم می‌تواند انتقال دستاوردهای نظری رخدادهای سیاسی قرن بیستم به دوره‌ی حاضر و گذر از دوره‌ی شکست به عصر جدیدی از بیداری تاریخ ماتریالیستی را برای ما روشن سازد.

نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.